α)  Η μίσθωση και εμπορία υλικών καθαρισμού και μηχανημάτων καθαρισμού.

β) Η διενέργεια ελαιοχρωματισμών κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

γ) Η διαχείριση κοινοχρήστων πολυκατοικιών και γενικώς κτιρίων οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

 

δ) Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού χαρακτήρα, αλλά και υπηρεσιών υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, υποδοχής, εξωτερικών εργασιών, διαχείρισης φωτοτυπικών μηχανημάτων, διαχείριση μισθοδοσίας και κάθε άλλης υπηρεσίας σχετικής με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη διαχείριση επιχειρήσεων, τον καθαρισμό και την συντήρηση γραφείων και κτιρίων.

ε) Η παροχή υπηρεσιών απεντομόσεων και μυοκτονιών

στ) Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων έρευνας αγοράς, προώθησης πωλήσεων και προϊόντων προς τρίτες επιχειρήσεις.

ζ) η συγκρότηση συνεργείων ή ομάδων προσωπικού με σκοπό την εξυπηρέτηση τρίτων επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών

η) Η συγκρότηση συνεργείων ή ομάδων προσωπικού με σκοπό την εξυπηρέτηση τρίτων επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών

θ) Η συγκρότηση συνεργείων ή ομάδων προσωπικού ή η ανάθεση σε πρόσωπα με σκοπό την εξυπηρέτηση τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών τραπεζοκόμων και γενικά εξυπηρέτησης.

ι) Η λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

ια) Η οργάνωση καλλιτεχνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων και επαγγελματικών ή επιστημονικών συνεδρίων και συναφείς διοργανώσεις σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους και η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας συναφούς με αυτές.

ιβ) Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανικών ή αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

ιγ) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή σύμπραξη με νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και ή σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων.

ιδ) Κάθε δραστηριότητα γενικά που τείνει προς την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών, που μπορεί να εκδηλώνεται είτε αμέσως είτε εμμέσως δια της οιασδήποτε μορφής συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με οιαδήποτε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δια της συμμετοχής σε αυτά, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.