Περιγράψτε μας τον ιδανικό εργαζόμενο

1. Προσωπικά στοιχεία & δεξιότητες:
Φύλλο
Ηλικία (από - έως)
Σπουδές
Άλλες Ιδιαίτερες Γνώσεις
Προϋπηρεσία
Άλλες Προϋποθέσεις
2. Απαιτήσεις Εργασίας & Περιγραφή Θέσης:
Μορφή Εργασίας
Ωράριο Εργασίας
Απαιτήσεις Θέσης & Αρμοδιότητες*
Περιγραφή Εργασίας*
3. Αμοιβές Εργαζομένου – Ασφάλιση:
Μηνιαίος Μισθός (εάν υπάρχει)
Προμήθειες (εάν υπάρχουν)
Bonus(εάν υπάρχουν)*
Άλλες μορφές πληρωμής Αφάλιση(εαν υπάρχουν)*
4. Γενικά Σχόλια και Παρατηρήσεις που θα πρέπει Να γνωρίζουμε:
Σχόλια*
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, παρακαλώ ενημερώστε με για τα στοιχεία σας.
Ονοματεπώνουμο Υπευθύνου για την θέση εργασίας
5. Στοιχεία Επικοινωνίας.
Σταθερό Τηλέφωνο
Κινητό Τηλέφωνο
Web Page
Email
6. Φορολογικά Στοιχεία:
Όνομα Εταιρείας ή Ονοματεπώνυμο*
Νομική Μορφή Εταιρείας*
Επάγγελμα*
Διεύθυνση Επιχείρησης*
Ταχυδρομικός Κώδικας*
Πόλη*
Α.Φ.Μ.*
Δ.Ο.Υ.*