ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB MARKETING ΑΠΟ ΤΗΝ TRADEDESK TEAM LTD:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
1.1. Σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά: «Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει μια ημέρα (εκτός από Σάββατο, Κυριακή ή αργία) κατά την οποία οι τράπεζες στο Λονδίνο είναι ανοιχτές για δουλειές. «Σύμβαση» είναι η σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών που διέπεται από αυτούς τους Όρους και το Διάταγμα. «Πελάτης» είναι το φυσικό πρόσωπο ή η επιχειρηματική οντότητα που αγοράζει Υπηρεσίες από την Εταιρεία και τα στοιχεία του οποίου ορίζονται στο Διάταγμα. «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» σημαίνει ένα γεγονός πέρα από τον εύλογο έλεγχο οποιουδήποτε από τα μέρη, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιορισμένου σε απεργίες, λουκέτα ή άλλες βιομηχανικές διαμάχες, αποτυχία μιας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας ή δικτύου μεταφορών, πράξη του Θεού, πόλεμο, ταραχή, αστική αναταραχή, κακόβουλη ζημία, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο ή κυβερνητική εντολή, κανόνα, κανονισμό ή κατεύθυνση, ατύχημα, βλάβη εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα ή αθέτηση υποχρεώσεων προμηθευτών ή υπεργολάβων. «Εταιρεία» είναι η TradeDesk Team Ltd που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εγγραφής 12269690 της οποίας η έδρα είναι στη διεύθυνση 207, Regent Street, Mayfair – W1B 3HH που διαπραγματεύεται ως TradeDesk Team.
Τα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» σημαίνουν όλα τα προνόμια εφευρέσεως, δικαιώματα σε εφευρέσεις, μοντέλα χρησιμότητας, πνευματικά δικαιώματα και σχετικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικές συναλλαγές, ονόματα domain και επιχειρήσεων, δικαιώματα στις εμπορικές συναλλαγές και στην ενδυμασία, δικαιώματα υπεραξίας, ή να κάνει μήνυση για το πέρασμα, δικαιώματα αθέμιτου ανταγωνισμού, δικαιώματα σε σχέδια, δικαιώματα σε λογισμικό υπολογιστών, δικαίωμα βάσης δεδομένων, δικαιώματα τοπογραφίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας και των εμπορικών μυστικών) και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση είτε είναι εγγεγραμμένα είτε μη καταχωρημένα και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και για ανανεώσεις ή επεκτάσεις τέτοιων δικαιωμάτων και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας σε οποιοδήποτε μέρος του ο κόσμου. «Εντολή» σημαίνει την εντολή που υποβάλλεται από τον Πελάτη μέσω της προσυπογραφής της φόρμας Προσφοράς της Εταιρείας. «Φόρμα παραγγελίας» σημαίνει ένα έντυπο προσφοράς συνυπογεγραμμένο από τον Πελάτη το οποίο μαζί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις αποτελούν δεσμευτική σύμβαση. «Προσφορά» σημαίνει τη γραπτή προσφορά που συντάσσει η Εταιρεία η οποία περιέχει τις προτάσεις της για παροχή Υπηρεσιών προς τους Πελάτες. «Υπηρεσίες» σημαίνουν υπηρεσίες που θα παρέχει η Εταιρεία στον Πελάτη όπως ορίζεται στην Εντολή. «Προδιαγραφή» σημαίνει περιγραφή ή προδιαγραφή των Υπηρεσιών στην Εντολή. «Όροι» σημαίνει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις όπως ενημερώνονται κατά καιρούς από την Εταιρεία. Ως «ΦΠΑ» νοείται ο φόρος προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο προς το παρόν και κάθε παρόμοιος πρόσθετος φόρος. «White Label Work» σημαίνει Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία σε Πελάτη που μετονομάζει αυτές τις υπηρεσίες ως κατέχουν προς όφελος του πελάτη τους.
1.2. Όταν αυτοί οι Όροι χρησιμοποιούν λέξεις στον ενικό τους, θα διαβάζονται ώστε να περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και το αντίστροφο. Όπου οι παρόντες Όροι χρησιμοποιούν λέξεις που δηλώνουν ένα συγκεκριμένο φύλο, θα ισχύουν επίσης για όλα τα φύλα και το αντίστροφο.
1.3. Οι επικεφαλίδες σε αυτό το έγγραφο εισάγονται μόνο για διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την κατασκευή ή ερμηνεία αυτών των Όρων.
1.4. Η αναφορά σε καταστατικό ή νομοθετική διάταξη είναι αναφορά σε τέτοιο καταστατικό ή καταστατική διάταξη όπως τροποποιήθηκε ή ανανεώθηκε. Η αναφορά σε καταστατικό ή νομοθετική διάταξη περιλαμβάνει οποιαδήποτε δευτερεύουσα νομοθεσία που θεσπίζεται βάσει αυτού καταστατικού ή καταστατικής διάταξης, όπως τροποποιήθηκε ή εκ νέου θεσπίστηκε.

2. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
2.1. Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη, εξαιρουμένους οποιουσδήποτε άλλους όρους που ο Πελάτης επιδιώκει να επιβάλει ή να ενσωματώσει, ή που υπονοούνται από το εμπόριο, τα έθιμα, την πρακτική ή την πορεία συναλλαγής.
2.2. Αυτοί οι Όροι και η Εντολή μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με ρητή γραπτή συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και τoυ Πελάτη.

3. Η ΣΥΜΒΑΣΗ
3.1. Η Εντολή αποτελεί προσφορά από τον Πελάτη για την αγορά των Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Ο πελάτης θα διασφαλίζει ότι οι όροι της Εντολής και κάθε σχετική Προδιαγραφή είναι πλήρεις και ακριβείς.
3.2. Η Εντολή θα θεωρείται αποδεκτή μόνο όταν η Εταιρεία εκδώσει γραπτή αποδοχή της ή όταν η Εταιρεία έχει αρχίσει να παρέχει τις Υπηρεσίες έχοντας λάβει την Εντολή. Όποιο συμβεί πρώτο, σε αυτό το σημείο, θα τεθεί σε ισχύ η Σύμβαση.
3.3. Η Σύμβαση αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας για την παροχή των Υπηρεσιών στον Πελάτη και του Πελάτη για να αγοράσει αυτές τις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.
3.4. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν έχει βασιστεί σε καμία δήλωση, υπόσχεση ή αντιπροσώπευση που έγινε ή δόθηκε από ή για λογαριασμό της Εταιρείας που δεν ορίζεται στη Σύμβαση. Οποιαδήποτε δείγματα, σχέδια, περιγραφικό υλικό ή διαφήμιση που εκδίδεται από την Εταιρεία και τυχόν περιγραφές ή απεικονίσεις που περιέχονται στους καταλόγους της Εταιρείας ή φυλλάδια εκδίδονται ή δημοσιεύονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα για τις Υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτά. Δεν αποτελούν μέρος της Σύμβασης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη για την παροχή Υπηρεσιών.
3.5. Η τιμή για την παροχή Υπηρεσιών που δίνεται από την Εταιρεία δεν θα αποτελεί προσφορά. Η τιμή ισχύει μόνο για περίοδο 14 Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
3.6. Για οποιαδήποτε εργασία White Label, ο Πελάτης κατανοεί και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν έχει συμβατική σχέση και επομένως δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον τελικό πελάτη με τον οποίο ο Πελάτης συμφωνεί να εκτελέσει εργασία μαζί του.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
4.1. Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα παρέχει τις Υπηρεσίες όπως ορίζεται στην Εντολή χρησιμοποιώντας λογική φροντίδα και δεξιότητα για να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τις Προδιαγραφές.
4.2. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την τήρηση οποιονδήποτε ημερομηνιών εκτέλεσης που καθορίζονται στην Εντολή, αλλά οπωσδήποτε αυτές οι ημερομηνίες θα εκτιμώνται μόνο για την ουσιαστική Παροχή Υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των Υπηρεσιών που οφείλεται σε γεγονός Ανωτέρας Βίας ή Αδυναμίας του Πελάτη να παράσχει στην Εταιρεία επαρκείς οδηγίες παράδοσης ή οποιεσδήποτε άλλες σχετικές οδηγίες την παροχή των Υπηρεσιών.
4.3. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές στις Υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωση με οποιοδήποτε εφαρμόσιμο νόμο.
4.4. Η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί Εταιρεία Ομίλου ή άλλους υπεργολάβους για την παροχή των Υπηρεσιών υπό τον όρο πάντα ότι η Εταιρεία θα παραμένει υπεύθυνη έναντι του Πελάτη για την παροχή των Υπηρεσιών όπως και να τις πραγματοποίησε η ίδια.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
5.1. Ο Πελάτης θα παρέχει βοήθεια και τεχνικές πληροφορίες στην Εταιρεία, όπως εύλογα απαιτείται από την Εταιρεία σε επαρκή χρόνο για να διευκολύνει την εκτέλεση μιας Εντολής σύμφωνα με τυχόν εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης ή ορόσημα. Ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση της ακρίβειας όλων των πληροφοριών που παρέχονται για την Εταιρεία και εγγυάται και αναλαμβάνει η Εταιρεία ότι οι υπάλληλοι του Πελάτη που βοηθούν στην εκτέλεση μιας Εντολής έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες και εξουσία.
5.2. Ο Πελάτης υποχρεούται το συντομότερο δυνατό και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας να σχολιάσει ή να εγκρίνει υλικά που παρέχονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) διαφημιστικού αντιγράφου, όρων αναζήτησης και γραφικού υλικού που υποβάλλεται από την Εταιρεία. Επιπλέον, ο Πελάτης υποχρεούται το συντομότερο δυνατό και εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας για την εφαρμογή αλλαγών σε ιστοτόπους, σε συστήματα πληροφορικής ή όπου μπορεί διαφορετικά να απαιτηθεί από την Εταιρία.
5.3. Ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την Εταιρεία για αλλαγές ονομάτων τομέα, ιστοσελίδων, τεχνική εγκατάσταση και οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη πληροφορία σχετικά με την τεχνική υποδομή που μπορεί να επηρεάσει τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία.
5.4. Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραλείψει να προβεί σε αυτές τις ενέργειες ή να παράσχει τα υλικά που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 5 εντός οποιασδήποτε συμφωνημένης προθεσμίας (και τουλάχιστον εντός 15 Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε από την Εταιρεία) η Εταιρεία δικαιούται να τιμολογήσει για τις Υπηρεσίες που έχει παράσχει και τις υπόλοιπες Υπηρεσίες που καθορίζονται στην Εντολή αν η Εταιρεία ήταν σε θέση να τα παραδώσει ή όχι.
5.5. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει και θα διατηρήσει την Εταιρεία πλήρως αποζημιωμένη έναντι όλων των υποχρεώσεων, για τα κόστη και τα έξοδα και με όποιον τρόπο προκύψει από την Εταιρεία σε σχέση με τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα της παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με την Εντολή, την Προδιαγραφή ή το περιεχόμενο της διαφήμισης ή των ιστοσελίδων του Πελάτη που καταλήγουν σε αξιώσεις ή διαδικασίες κατά της Εταιρείας για παραβίαση οποιωνδήποτε Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή για παραβίαση του απορρήτου ή της σύμβασης ή για δυσφήμιση.
5.6. Ο Πελάτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες κανόνες, κανονισμούς, κώδικες πρακτικής και νόμους που αφορούν χρήση των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των υποχρεώσεών του βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998, του κανονισμού Investigatory Powers Act 2000, Competition Act 1998 και E-Commerce Directive και ισοδύναμη νομοθεσία και συμφωνεί με το παρόν να αποζημιώσει και να διατηρήσει την Εταιρεία αποζημιωμένη για οποιοδήποτε λόγο και όλα τα έξοδα, αξιώσεις ή διαδικασίες οποιουδήποτε τρίτου κατά της Εταιρείας σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση του ίδιου από τον Πελάτη.
5.7. Κατά κανόνα σε όλες τις Υπηρεσίες και εκτός εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά, ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των αλλαγών βελτιστοποίησης που προτείνει η Εταιρεία. Όπως γνωστοποιήθηκε από την Εταιρεία, σε ορισμένες περιπτώσεις για τροποποιήσεις σε υπάρχουσες βελτιστοποιήσεις, ο Πελάτης θα επιτρέπει στην Εταιρεία τη χρήση του FTP του ιστότοπου ή όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου για να αποκτήσει πρόσβαση για προσθήκη λέξεων-κλειδιών.
5.8. Η Εταιρεία απαιτεί να δίνεται εκ των προτέρων ειδοποίηση για τυχόν αλλαγές που σχετίζονται με τον ή τους ιστότοπους του Πελάτη που ενδέχεται να επηρεάζουν τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία. Εάν πραγματοποιηθούν αλλαγές από τον Πελάτη ή από τρίτο μέρος σε αυτόν του Πελάτη οι τοποθετήσεις στις μηχανές αναζήτησης ιστότοπων ενδέχεται να επηρεαστούν και η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη.
5.9. Η Εταιρεία συμβουλεύει ότι το κανονικό, μοναδικό περιεχόμενο που προστίθεται στον ιστότοπο θα συμβάλει στη βελτίωση της σταθερότητας της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης και ο Πελάτης κατανοεί ότι το κανονικό, μοναδικό περιεχόμενο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η επιτυχία ενός ιστότοπου και η αποτυχία προσθήκης μοναδικού περιεχομένου θα μειώσουν τον αντίκτυπο των υπηρεσιών SEO.
5.10. Σε σχέση με όλες τις εργασίες White Label, ο Πελάτης θα αποζημιώσει την Εταιρεία έναντι όλων των υποχρεώσεων, εξόδων, ζημιές (συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων, έμμεσων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κέρδους, απώλειας φήμης και όλους τους τόκους, τις κυρώσεις και τα νομικά και άλλα επαγγελματικά κόστη και έξοδα) που υφίστανται ή πραγματοποιούνται από την Εταιρεία που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και του πελάτη τους για το White Label Work.

6. ΤΙΜΕΣ
6.1. Εκτός εάν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, όλες οι τιμές θα είναι σε λίρες στερλίνες και δεν θα περιλαμβάνουν ΦΠΑ και άλλες χρεώσεις. Σε περίπτωση που καθιερωθούν ή τροποποιηθούν τα καθήκοντα μετά τη σύναψη Διαταγής, η Εταιρεία θα δικαιούται να προσαρμόσει ανάλογα τις συμφωνηθείσες τιμές.
6.2. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την αδειοδότηση πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα τρίτων και ότι ενδέχεται να ζητηθεί από τον Πελάτη να συνάψει άδεια απευθείας με το εν λόγω τρίτο μέρος. Εκτός αν διαφορετικά ρητώς αναφέρεται, ότι όλες οι τιμές δεν θα εξαιρούνται των δαπανών για την απόκτηση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας για υλικά που πρέπει να περιλαμβάνονται στο υλικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων, εάν είναι σχετικές (αλλά χωρίς περιορισμό), εικόνων και αδειών από τρίτους ιδιοκτήτες και δικαιοπαρόχους.
6.3. Η τιμή που αναφέρεται στην Εντολή θα είναι μια τιμή που βασίζεται σε ειδική εκτίμηση του αριθμού των απαιτούμενων ωρών για την παροχή των Υπηρεσιών. Αυτή είναι μόνο μια εκτίμηση και οι Υπηρεσίες θα τιμολογούνται σύμφωνα με τον πραγματικό αριθμό ωρών που δαπανήθηκαν σύμφωνα με την τιμή που ορίζεται στην Εντολή ή στην Προσφορά και σε περίπτωση που η τιμή δεν καθορίζεται έτσι, ο Πελάτης θα χρεωθεί με την ωριαία τιμή που καθορίζεται στην τότε τρέχουσα της Εταιρείας λίστα τιμών. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την εκτίμηση και τους προϋπολογισμούς σε συνεχή βάση: μεταξύ άλλων, αλλαγές που έγιναν σε μια Εντολή.
6.4. Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι εκτιμήσεις κοστολόγησης είναι ακριβείς, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιαδήποτε εκτίμηση, σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος ή παράλειψη.

7. ΠΛΗΡΩΜΗ
7.1. Η Εταιρεία θα τιμολογεί τον Πελάτη σε μηνιαία βάση, είτε εκ των προτέρων είτε μετά την παράδοση των Υπηρεσιών, πριν η εταιρεία αναλάβει οποιαδήποτε εργασία. Συνήθως ζητείται από τους πελάτες να παράσχουν μη επιστρέψιμη κατάθεση χρημάτων. Αυτή η κατάθεση είναι σαν κατάθεση ενοικίου. Διατηρείται με ασφάλεια και θα συμψηφιστεί με το τελευταίο(α) τιμολόγιο(α) του Πελάτη κατά την εκτέλεση της εργασίας αναλυτικά σε μια εντολή που έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, εάν ο Πελάτης δεν πληρώσει ένα μηνιαίο τιμολόγιο όταν οφείλει τότε η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει την κατάθεση για να πληρώσει το τιμολόγιο και δεν θα προβεί σε περαιτέρω εργασίες έως ότου αντικατασταθεί.
7.2. Ο Πελάτης θα πληρώνει κάθε τιμολόγιο που υποβάλλεται από την Εταιρεία εντός 14 Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης και σε εκκαθαρισμένα κεφάλαια σύμφωνα με την ρήτρα 7.3 παρακάτω. Ο αριθμός τιμολογίου θα αναφέρεται σε όλες τις πληρωμές και η πληρωμή με BACS, CHAPS, επιταγή και τραπεζική κατάθεση γίνονται δεκτές.
7.3. Ο Πελάτης θα καταβάλει όλα τα οφειλόμενα ποσά βάσει της Σύμβασης στο ακέραιο χωρίς καμία έκπτωση ή παρακράτηση εκτός εάν απαιτείται από το νόμο και ο Πελάτης δεν δικαιούται να διεκδικήσει οποιαδήποτε πίστωση, συμψηφισμό ή ανταγωγή κατά της Εταιρείας προκειμένου να δικαιολογήσει την παρακράτηση οποιουδήποτε τέτοιου ποσού εν όλο ή εν μέρει. η Εταιρεία μπορεί, χωρίς να περιορίζει τα άλλα δικαιώματά του ή ένδικα μέσα, να συμψηφίζει οποιοδήποτε ποσό που του οφείλεται από τον Πελάτη με οποιοδήποτε πληρωτέο ποσό από την Εταιρεία στον Πελάτη.
7.4. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, θα προκύψουν τόκοι στο ποσό του τιμολογίου με το νόμιμο επιτόκιο που ορίζει ο Νόμος για την καθυστερημένη πληρωμή εμπορικών χρεών (τόκοι) του 1998 ή σε ποσοστό 2 τοις εκατό πάνω από το βασικό επιτόκιο του Barclays Bank Plc (το οποίο πρέπει να είναι το υψηλότερο). Κατά την κρίση της Εταιρείας, μια αμοιβή £10 (για κάλυψη διοικητικά έξοδα και όχι ως πρόστιμο) χρεώνεται ανά υπενθύμιση για εκπρόθεσμη πληρωμή που υποβάλλει ο πελάτης. Η Εταιρεία θα δικαιούται να υποβάλλει τέτοιες υπενθυμίσεις σε εβδομαδιαία βάση, αφού έχουν καταβληθεί τα τέλη και καθίστανται ληξιπρόθεσμες. Η Εταιρεία διατηρεί ρητά κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ασκήσει οποιαδήποτε νομική ενέργεια θεωρεί κατάλληλη για την ανάκτηση τυχόν μη καταβληθέντων ποσών.
7.5. Η καθυστερημένη πληρωμή θα θεωρείται ότι συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης που δίνει δικαίωμα στην Εταιρεία (στην διακριτική ευχέρεια) να ακυρώσει τη Σύμβαση ή να επιβεβαιώσει τη Σύμβαση και να διεκδικήσει τα συνήθη ένδικα μέσα για την παραβίαση.
7.6. Σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες δεν μπορούν να παραδοθούν είτε πλήρως είτε εν μέρει λόγω αδυναμίας του Πελάτη να βοηθήσει ή λόγω καθυστερημένης παροχής βοήθειας στην εκτέλεση της εντολής , η Εταιρεία δικαιούται να χρεώσει στον Πελάτη ένα εκτιμώμενο ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό που θα οφειλόταν εάν είχαν παρασχεθεί οι Υπηρεσίες σύμφωνα με το Διάταγμα. Η Εταιρεία θα δικαιούται πληρωμή με βάση τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας που ισχύει από καιρό σε καιρό για οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία απαιτείται λόγω της αποτυχίας του Πελάτη να βοηθήσει.
7.7. Εάν ο Πελάτης στη συνέχεια απαιτήσει από την Εταιρεία να ολοκληρώσει τις εργασίες σε συντομότερο χρονικό διάστημα από το καθορισμένο στην Εντολή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει επιπλέον χρήματα για την ιεράρχηση τέτοιων έργων πριν από την προγραμματισμένη εργασία.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ
8.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποδείξει ότι οι Υπηρεσίες καθυστερούν ή όχι σύμφωνα με τη Σύμβαση, η Εταιρεία υποχρεούται να επανορθώσει ή να παραδώσει εκ νέου, κατά την κρίση της, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες συνεχίζουν να μην είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση αφού έχουν γίνει εύλογες προσπάθειες για να διορθωθεί αυτό, ο Πελάτης θα δικαιούται να ακυρώσει την Εντολή σύμφωνα με την ρήτρα 13.2 α), υπό την προϋπόθεση ότι η παραβίαση είναι υλική.
8.2. Παράπονα σχετικά με καθυστερήσεις ή παραβίαση της Σύμβασης θα υποβάλλονται αμέσως μετά το χρόνο που ο πελάτης έπρεπε να είχε λάβει γνώση του θέματος. Εάν ο Πελάτης αποτύχει να φέρει το ελάττωμα (εκτός εάν από αυτό η ίδια η φύση είναι αδύνατο να διαπιστωθεί εντός τέτοιας προθεσμίας) υπόψη της Εταιρείας εντός 48 ωρών ο Πελάτης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τις Υπηρεσίες και δεν θα δικαιούται να διεκδικήσει ένδικα μέσα με βάση καθυστερήσεις ή αθέτηση της σύμβασης.
8.3. Ο Πελάτης με το παρόν αναγνωρίζει ότι ορισμένες Υπηρεσίες βασίζονται σε αγαθά ή/και υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη («Υπηρεσίες τρίτων»). Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες Τρίτων θα διέπονται από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις τρίτων και ότι η Εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση σε σχέση με τις υπηρεσίες του τρίτου μέρους και δεν θα είναι υπεύθυνη έναντι του Πελάτη για τυχόν καθυστερήσεις ή/και αποτυχίες σε σχέση με αυτές. Οι πάροχοι υπηρεσιών τρίτων μπορούν να παρέχουν τις δικές τους εγγυήσεις στον Πελάτη και ο Πελάτης πρέπει να ικανοποιεί τον εαυτό του ή όχι από κάποιες εγγυήσεις (όπου παρέχονται) είναι αποδεκτές για τους επιχειρηματικούς σκοπούς ή τον κίνδυνο του Πελάτη πολιτικές διαχείρισης.
8.4. Η μόνη ευθύνη της Εταιρείας σε σχέση με τις Υπηρεσίες Τρίτων είναι να λαμβάνει εύλογη προσοχή και ικανότητα όταν επιλέγουν τους παρόχους του ίδιου.
8.5. Τα αποκλειστικά ένδικα μέσα του Πελάτη για καθυστερημένη παράδοση ή υπηρεσίες που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση όπως ορίζεται σε αυτή τη ρήτρα, και εάν τα ένδικα μέσα που ορίζονται στους παρόντες Όρους έχουν εξαντληθεί, το τελικό ένδικο μέσο του Πελάτη περιορίζεται στην ακύρωση της Σύμβασης και η αποκλειστική ευθύνη της Εταιρείας είναι να επιστρέψει τυχόν πληρωμές για Υπηρεσίες που δεν διατέλεσε σύμφωνα με τη Σύμβαση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στην παράγραφο 9 παρακάτω.

9. ΕΥΘΥΝΗ
9.1. Εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα 9, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε απώλεια ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτει από ή σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών ή για οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Πελάτη από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
9.2. Με την επιφύλαξη της γενικότητας της ρήτρας 9.1 παραπάνω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες ή ζημιές που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης είτε οι ίδιες υφίστανται άμεσα ή έμμεσα είτε υφίστανται άμεσες ή επακόλουθες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οποιαδήποτε έμμεση ή αποθετική ζημία που προκύπτει με βάση ή σε σχέση με τη Σύμβαση, ακόμη και αν η Εταιρεία γνώριζε τις συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει τέτοια απώλεια·
β) Απώλεια κερδών. απώλεια της αναμενόμενης εξοικονόμησης· απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας ή υπεραξίας·
γ) Απώλεια δεδομένων και
δ) Δόλια κλικ σε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς του Πελάτη που διαχειρίζεται η Εταιρεία.
9.3. Στο βαθμό που αυτή η ευθύνη δεν αποκλείεται από τις υποπαραγράφους 9.1, 9.2 και τη ρήτρα 10 παρακάτω, το σύνολο της Εταιρείας (είτε σε σύμβαση ή αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλου είδους)) με βάση ή σε σχέση με τη σύμβαση ή βάσει οποιασδήποτε αξίωσης για αποζημίωση ή συνεισφορά (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας σε υλική περιουσία) ή με άλλο τρόπο σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το συνολικό ποσό που τιμολογείται για τις Υπηρεσίες.

10. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ
10.1. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για διακοπές λειτουργίας, παρεμβολές με τη μορφή hacking, ιούς, διακοπές, ελαττωματικό λογισμικό τρίτων, μηχανές αναζήτησης ή ιστότοπους από τους οποίους εξαρτάται μια υπηρεσία, παραδόσεις από τρίτους ή άλλα. Η Εταιρεία θα καταβάλει τις εύλογες προσπάθειές της για να βοηθήσει στις διορθωτικές προσπάθειες εάν είναι αυτό που ζητήθηκε από τον Πελάτη. Οποιαδήποτε εργασία σχετίζεται με προσπάθειες αποκατάστασης, όπως περιγράφεται παραπάνω, θα χρεώνεται στον Πελάτη ξεχωριστά σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή (κατά την κρίση της Εταιρείας) τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας που ισχύει από καιρό σε καιρό.
10.2. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές που γίνονται χωρίς ειδοποίηση από τον Πελάτη ή τρίτο μέρος που απασχολείται από αυτόν ο Πελάτης σε ονόματα τομέα, ιστότοπους, συνδέσμους, τεχνικές ρυθμίσεις κ.λπ. και επηρεάζει τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρία. Προηγούμενες ή επόμενες εργασίες που σχετίζονται με τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται ως αποτέλεσμα τέτοιων αλλαγών θα χρεωθεί στον Πελάτη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή με βάση τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας που ισχύει από καιρό σε καιρό κατά την κρίση της Εταιρείας.
10.3. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την παροχή Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, συνδέσμους, διαφημίσεις, banners, πληρωμή ανά κλικ και google analytics σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για τις σχετικές μηχανές αναζήτησης. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερημένη ή μη συμμόρφωση ή απόδοση λόγω αλλαγών που έγιναν σε τυπικούς όρους, αλγόριθμους αξιολόγησης, κριτήρια αναζήτησης, πολιτική προβολής, τιμές και προσφορές καμπάνιας ή άλλα θέματα πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας και διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις Υπηρεσίες ως αποτέλεσμα του ίδιου. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για άλλες αλλαγές ή διακοπή λειτουργίας των μηχανών αναζήτησης.
10.4. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, τη δημιουργία συνδέσμων, διαφημίσεις, banner ή χορηγίες που οδηγούν σε έναν ελάχιστο αριθμό προβολών, θέση ή συχνότητα αναζητήσεις σε σχετικές λέξεις ή με άλλο τρόπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διασφάλιση ότι κάτι τέτοιο όπως οι υπηρεσίες που οδηγούν σε συγκεκριμένο όγκο επισκεψιμότητας, αριθμό κλικ, εγγραφές, αγορές ή παρόμοια.
10.5. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις διευθύνσεις URL που απορρίφθηκαν ή εξαιρέθηκαν από μηχανή αναζήτησης για οποιονδήποτε λόγο.
10.6. Εάν ο Πελάτης δεν εφαρμόσει ορισμένες ή όλες τις συστάσεις της Εταιρείας, η Εταιρεία δεν θα τηρήσει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν έλλειψη επιτυχίας που βιώνει ο Πελάτης σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
11.1. Είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας όταν παρέχουν οποιοδήποτε κείμενο, εικόνα ή αναπαράσταση («Υλικά») στην Εταιρεία για ενσωμάτωση στις Υπηρεσίες και ο Πελάτης με το παρόν χορηγεί ή συμφωνεί να εξασφαλίσει τη χορήγηση (ανάλογα με την περίπτωση) αμετάκλητης άδειας στην Εταιρεία ώστε να χρησιμοποιεί αυτά τα Υλικά για τους σκοπούς της παροχής των Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.
11.2. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση και το περιεχόμενο των Υλικών που έχει συνεισφέρει ο Πελάτης ή που εγκρίνονται, στο ότι δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία, την ευπρέπεια, τους κανόνες μάρκετινγκ ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία δικαιούται να απορρίψει και να διαγράψει τέτοιο υλικό χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Επιπλέον, η Εταιρεία δικαιούται να ακυρώσει την Εντολή.
11.3. Ο Πελάτης θα αποζημιώσει την Εταιρεία για όλες τις ζημιές, τις απώλειες και τα έξοδα που υπέστησαν ή προκύπτουν ως αποτέλεσμα του ότι τα Υλικά που έχουν συνεισφέρει ή εγκρίνει ο Πελάτης είναι σε παράβαση νομοθεσία, ευπρέπεια, κανόνες μάρκετινγκ ή οποιαδήποτε ενέργεια που οποιαδήποτε τέτοια Υλικά παραβιάζουν οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία και δικαιώματα τρίτου.
11.4. Τα μέρη υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο άλλο μέρος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οποιεσδήποτε αξιώσεις εγείρονται κατά μέρους όπως περιγράφονται παραπάνω.
11.5. Εκτός εάν ορίζεται ρητά διαφορετικά στους παρόντες Όρους ή σε μια Εντολή, τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που δημιουργούνται, αναπτύσσονται, υφίστανται ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις Υπηρεσίες και αν υφίσταται κατά την ημερομηνία του παρόντος ή που θα δημιουργηθεί στο μέλλον θα κατοχυρωθεί και θα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας ή του σχετικού τρίτου από το οποίο η Εταιρεία έχει αποκτήσει δικαίωμα χρήσης με σκοπό την εκτέλεση της Εντολής. Ο Πελάτης συμφωνεί να εκτελέσει και να παραδώσει τέτοια έγγραφα και να εκτελέσει τις ενέργειες που μπορεί να είναι απαραίτητες από καιρό σε καιρό για να το εξασφαλίσει. Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας κατοχυρώνονται στην Εταιρεία.
11.6. Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως αναφέρονται στην Παράγραφο 11.2 δεν χρησιμοποιούνται, εκχωρούνται, διανέμονται, αντιγράφονται, προωθούνται σε διαδικτυακές ή σε εκτός σύνδεσης δραστηριότητες από τον Πελάτη χωρίς χωριστή, ρητή γραπτή συμφωνία.
11.7. Εάν η Εταιρεία διαθέτει λογισμικό, σενάρια, υπηρεσίες ASP κ.λπ. στον Πελάτη ως μέρος της εκτέλεσης μιας παραγγελίας, ο Πελάτης θα αποκτήσει μόνο μια μη αποκλειστική προσωπική μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης αυτού του υλικού μέχρι οι Υπηρεσίες στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας να σταματήσουν.
11.8. Ο Πελάτης χορηγεί αμετάκλητα άδεια στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί και να εμφανίζει το όνομα, τη φιγούρα, το λογότυπο του Πελάτη κ.λπ. να κάνει αναφορά στον ιστότοπο της Εταιρείας, σε άλλο υλικό μάρκετινγκ ή τύπους μέσων και είναι Πελάτης της Εταιρείας για 18 μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης. Ο Πελάτης συμφωνεί να στείλει στην Εταιρεία τα περισσότερα πρόσφατα λογότυπα ή σχήματα, όπως και όταν τροποποιούνται από καιρό σε καιρό.

12. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
12.1. Ένα συμβαλλόμενο μέρος (συμβαλλόμενο μέρος παραλαβής) διατηρεί αυστηρά εμπιστευτικά όλη την τεχνική ή εμπορική τεχνογνωσία, τις προδιαγραφές, εφευρέσεις, διαδικασίες ή πρωτοβουλίες που είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και έχουν γνωστοποιηθεί στο Συμβαλλόμενο μέρος-Παραλήπτη, από το άλλο μέρος (αποκαλούμενο μέρος), τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους υπεργολάβους του και οποιοδήποτε άλλη εμπιστευτική πληροφορία σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συμβαλλόμενου Μέρους ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του που το Μέρος Παραλαβής μπορεί να αποκτήσει. Το Συμβαλλόμενο μέρος-Παραλήπτης περιορίζει την αποκάλυψη τέτοιων εμπιστευτικών πληροφοριών σε υπαλλήλους, πράκτορες ή υπεργολάβους εφόσον χρειάζεται να το γνωρίζουν για τον σκοπό της απαλλαγής από το Συμβαλλόμενο μέρος-Παραλήπτη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα διασφαλίζει ότι αυτοί οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι ή οι υπεργολάβοι υπόκεινται στις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που αντιστοιχούν σε εκείνες που δεσμεύουν το Συμβαλλόμενο μέρος-Παραλήπτη. Αυτή η ρήτρα πρέπει να επιβιώσει για την καταγγελία της Σύμβασης.
12.2. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και για την περίοδο που λήγουν 5 έτη από την ημερομηνία σύναψής της, η Εταιρεία θα λαμβάνει την ίδια μέριμνα που χρησιμοποιεί η Εταιρεία με τις δικές της εμπιστευτικές πληροφορίες, για να αποφύγει, χωρίς του Πελάτη την συγκατάθεση, την αποκάλυψη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος (εκτός από υπεργολάβο που εργάζεται στις Υπηρεσίες που υπόκειται παρόμοιες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας) οποιασδήποτε επιχειρηματικής ή επιχειρησιακής πληροφορίας του Πελάτη που ο Πελάτης έχει χαρακτηρίσει ως εμπιστευτική.
12.3. Η υποχρέωση της ρήτρας 12.2 δεν ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία είναι ή καθίσταται δημόσια διαθέσιμη με άλλον τρόπο παρά μέσω παραβίασης αυτής της συμφωνίας, περιέρχεται ήδη ή δικαίως στην κατοχή της Εταιρείας χωρίς συνοδευτική υποχρέωση εμπιστοσύνης, αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την Εταιρεία ή την οποία είναι η Εταιρεία υποχρεούται να αποκαλύψει από το νόμο.
12.4. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και για περίοδο που λήγουν 5 έτη από τη λήξη της, ο Πελάτης δεν θα αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο εντός του οργανισμού του που δεν χρειάζεται να γνωρίζει ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος πληροφορίες και υλικό μη Πελάτη που παρέχονται από την Εταιρεία σχετικά με τη μέθοδο ή την προσέγγιση της Εταιρείας χρήσεις στην παροχή των Υπηρεσιών.
12.5. Κάθε μέρος συμφωνεί να συμμορφωθεί με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998.
12.6. Ο Πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που συνεπάγονται νομικά διαδικασίες που υπέστη η Εταιρεία ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχει ο Πελάτης συνέβαλε κατά παράβαση του νόμου περί προστασίας δεδομένων του 1998 ή του νόμου περί μάρκετινγκ. Τα μέρη υποχρεούνται να ειδοποιήσουν το άλλο μέρος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για τυχόν αξιώσεις που εγείρονται κατά ενός μέρους όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα.

13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ
13.1. Η Σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα για μια περαιτέρω περίοδο ενός έτους στο τέλος κάθε έτους εκτός εάν κάθε συμβαλλόμενο μέρος ειδοποιεί το άλλο για την επιθυμία του να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τη λήξη του τρέχοντος έτους δίνοντας στο άλλο μέρος γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών για να λήξει στο τέλος της περιόδου αυτής της Σύμβασης.
13.2. Χωρίς περιορισμό των άλλων δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων του, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με άμεση ισχύ δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος εάν το άλλο μέρος:
α) διαπράττει ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης και (εάν αυτή η παραβίαση είναι διορθώσιμη) αποτυγχάνει να επανορθώσει αυτήν την παραβίαση εντός 30 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του εν λόγω μέρους για την παράβαση ή β) καθίσταται ή είναι αφερέγγυος ή αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη του (κατά την έννοια του νόμου περί αφερεγγυότητας του 1986) ή (εκτός από τους σκοπούς μιας γνήσιας συγχώνευσης ή ανακατασκευής) υποβάλλεται αίτηση ή συγκληθεί συνεδρίαση ή εγκριθεί ψήφισμα για την εκκαθάριση του υπερήμερου μέρους ή εισέλθει ο υπερήμερος σε εκκαθάριση είτε αναγκαστικά είτε οικειοθελώς είτε ενώνεται με τους πιστωτές του γενικά είτε είναι παραλήπτης, διαχειριστής ή διοικητικός παραλήπτης διορισμένος για το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή το υπερήμερο μέρος παύει να ασκεί το σύνολο ή ένα σημαντικό μέρος των εργασιών του.
13.3. Η Εταιρεία, εκτός από όλα τα άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα βάσει των παρόντων Όρων, δικαιούται να τερματίσει την παρούσα σύμβαση χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις χρεώσεις του για τις Υπηρεσίες δεν πληρωθεί σύμφωνα με αυτούς τους όρους.
13.4. Σε περίπτωση καταγγελίας, για οποιονδήποτε λόγο, τα μέρη υποχρεούνται να επιστρέψουν όλα τα υλικά που έλαβαν από το άλλο σύμφωνα με τη Σύμβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Κατά περίπτωση, ο Πελάτης θα είναι υποχρεωμένος να αφαιρεί κωδικούς κ.λπ. από ιστοσελίδες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν ο Πελάτης δεν το πράξει, η Εταιρεία δικαιούται να τιμολογήσει τον Πελάτη να συμμορφώνεται με τους τότε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις για τις επόμενες Υπηρεσίες χωρίς η τιμολόγηση να ανέρχεται σε παραίτηση από το δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει τη Σύμβαση.
13.5. Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει όλα ή μέρος των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών του βάσει της σύμβασης και τους παρόντες Όρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας.
13.6. Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρήσει ή να αναθέσει σε υπεργολαβία οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης και αυτοί οι Όροι και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ορισμένα στοιχεία των Υπηρεσιών θα παρέχονται από τρίτα μέρη.

14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
14.1. Κανένα μέρος δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για Γεγονός Ανωτέρας Βίας.
14.2. Εάν ένα μέρος πιστεύει ότι έχει συμβεί ένα Γεγονός Ανωτέρας Βίας, το εν λόγω μέρος θα ενημερώσει αμέσως το άλλο μέρος για την έναρξη και λήξη του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.
14.3. Ανεξάρτητα από τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων, κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση χωρίς ευθύνη έναντι του άλλου με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος σε περίπτωση που η εκτέλεση της Σύμβασης παρεμποδίστηκε για περισσότερο από 6 μήνες λόγω Γεγονότος Ανωτέρας Βίας.

15. ΔΙΑΦΟΡΑ
15.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τις Υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση προς τον Πελάτη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Πελάτη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή αυτών των Υπηρεσιών εκτός από την επιστροφή τυχόν προπληρωμένων ποσών σε σχέση με την παροχή των Υπηρεσιών που στη συνέχεια δεν παρέχονται.
15.2. Η Εταιρεία είναι ελεύθερη να παρέχει τις Υπηρεσίες της σε τρίτους είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά την παροχή της Υπηρεσίες στον Πελάτη.
15.3. Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης και για περίοδο 12 μηνών μετά, ο Πελάτης συμφωνεί να μην απασχολήσει ή προσλάβει ή προσφέρει απασχόληση σε οποιονδήποτε έχει οριστεί από την Εταιρεία για να εργαστεί στις Υπηρεσίες.
15.4. Η αδυναμία κάποιου από τα μέρη να επιβάλει ή να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, δεν συνιστούν και δεν θα ερμηνεύονται ως παραίτηση από αυτούς τους όρους ή δικαιώματα και δεν θα επηρεάσουν το δικαίωμα αυτού του μέρους αργότερα να το επιβάλει ή να το ασκήσει.
15.5. Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτών των Όρων κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, αυτός ο όρος θα διαχωριστεί στο βαθμό που μπορεί από τους υπόλοιπους Όρους, και θεωρείται ότι παραλείπεται από αυτούς τους Όρους και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει τη νομιμότητα, την εγκυρότητα ή την εκτελεστικότητα των υπόλοιπων Όρων που θα συνεχίσουν να ισχύουν και να έχουν πλήρη ισχύ και να είναι δεσμευτικοί για τα μέρη της σύμβασης.
15.6. Οποιαδήποτε έγκυρη τροποποίηση αυτών των Όρων πρέπει να υπογράφεται γραπτώς εκ μέρους καθενός από τα μέρη και από δεόντως εξουσιοδοτημένους υπάλληλους.
15.7. Ένα πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση δεν θα έχει κανένα δικαίωμα με βάση ή σε σχέση με αυτήν.
15.8. Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραπτές στην TradeDesk Team Ltd, 207, Regent Street, Mayfair – W1B 3HH, ή σε τέτοια διεύθυνση όπως συμβουλεύεται η Εταιρεία.

16. ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι η Σύμβαση αντικαθιστά οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ των μερών, είτε γίνεται προφορικά είτε γραπτά και αποτελούν ολόκληρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη που σχετίζονται με αυτές τις Υπηρεσίες. Επομένως, εκτός από όσα προβλέπονται ρητά, όλοι οι άλλοι όροι και εγγυήσεις (σιωπηρές, νόμιμες ή άλλες) εξαιρούνται με το παρόν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

17. ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
17.1. Η Εταιρεία και ο Πελάτης υποχρεούνται να επιχειρήσουν να επιλύσουν τυχόν διαφορές που προκύπτουν μεταξύ τους, συμπεριλαμβανομένων τις διαφωνίες που σχετίζονται με την ύπαρξη ή την εγκυρότητα της Σύμβασης μέσω διαπραγμάτευσης υπό την προϋπόθεση ότι κάθε μέρος έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ασκεί οποιοδήποτε από τα άλλα ένδικα μέσα του, συμπεριλαμβανομένης της λήψης νομικών μέτρων.
17.2. Η Σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο και τα μέρη που συμφωνούν με το παρόν υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των αγγλικών δικαστηρίων.